Jaipur Paisley

  • Jaipur Paisley in Aqua on Dark Linen

  • Jaipur Paisley in Charcoal

  • Jaipur Paisley in White on Dark Linen

  • Jaipur Paisley in Duck Egg

  • Jaipur Paisley in Red & Pink

  • Jaipur Paisley in Silver on White

  • Jaipur Paisley in White